DE FRÆKKE ORD - ORDLISTE

ORDLISTE

I vores pædagogiske praksis er der, som i andre fagfelter, ord og begreber som kan kræve lidt ekstra forklaring.

Her er et bud på nogle af de ord, vi anvender i vores teoriafsnit og dagligdag.

De Frække Ord I Espergærde Fritidscenter
DIDAKTIK
Didaktik betyder undervisningslære eller videnskaben om undervisning og læring. Dette under hensynstagen til de rammer læringen foregår i, som for eksempel mål, indhold, metoder og arbejdsmønstre - men også motivation, begavelse, alder og sociale betingelser.
 

HABITUS
Pierre Bourdieu (1. august 193023. januar 2002) er en bredt anerkendt fransk sociolog, hvis arbejde indeholder metoder fra en lang række af discipliner fra filosofi og litteraturteori til sociologi og antropologi.
Bourdieu har teoretisk forsøgt at indfange den sociale baggrunds betydning for ulighed. Bourdieu opererer med tre typer kapital – social, kulturel og økonomisk. Børn udstyres gennem deres opvækst med forskellige mængder kapital. Kapitalerne danner grundlaget for den enkeltes handlinger gennem livet. Denne legemliggørelse af kapitalbegrebet kalder Bourdieu for habitus.
Den enkeltes habitus grundlægges gennem socialiseringsprocessen og skal forstås som vaner, der let bliver til meget sejlivede og ubevidste handlingsmønstre. Vi er altså i nogen grad styret af vores habitus – vores bagage – uden at være bevidste om det, og dermed har vi svært ved at bryde ud af handlingsmønsteret.
Med udgangspunkt i uddannelsessystemet er Bourdieus pointe, at unge med opvækstvilkår, der medfører en stor grad af kulturel, social og økonomisk kapital, uden besvær kan bevæge sig rundt i uddannelsessystemet. De nyder det til og med, fordi deres habitus passer perfekt til den kultur, der findes i uddannelsessektoren. For andre unge kræver det langt mere slid at finde ud af, hvad kravene er på deres uddannelsessted – for ikke at tale om at honorere disse krav.
 
Bourdieus kapitalbegreb i forhold til uddannelsesverdenen
Kulturel kapital drejer sig blandt andet om uddannelsesniveau og sprog. Er der overensstemmelse mellem den begrebsverden og det sprog, der bruges i hjemmet og det, der formidles i skolen, har barnet det nemmere. Bourdieu taler også om informationskapital som et aspekt af den kulturelle kapital. Det handler om at være velinformeret både i forhold til den generelle omverden og i forhold til for eksempel forskellige uddannelsesretninger.

Social kapital handler om de normer og værdier, man har med sig fra opvæksten. Endvidere spiller sociale relationer en rolle. Blandt andet mener Bourdieu, at man ved at have gode forbindelser og kontakter kan have lettere ved at få en god uddannelse og et godt job. Hvis barnets forældre har kontakt med lærere eller skoleleder er det muligt for forældrene at påvirke de forventninger, der stilles til barnet og de normer, der omgiver det. På denne måde kan social kapital i en vis udstrækning kompensere for, at man ikke har så stor økonomisk og/eller kulturel kapital.

Økonomisk kapital drejer sig om den økonomiske situation. Ud over penge handler det eksempelvis om bil, eget hus og sommerhus - altså materielle statussymboler. De unges succes i uddannelsessystemet forventes altså at blive påvirket af det økonomiske niveau. I Danmark, hvor uddannelsessystemet i høj grad er finansieret af offentlige midler, er sammenhængen mellem økonomisk baggrund og uddannelse ikke så tydelig som i samfund, hvor forældre skal betale for at give deres børn en uddannelse.

 
INTERVENTION
Intervention kan forstås som; indgriben i en situation for at påvirke udfaldet.  Det pædagogen gør eller siger.
 
 

KOGNITIV


Kognitiv (kognition) har flere betydninger. I denne kontekst er fokus på psykologiske processer, der omhandler de intellektuelle udviklingsforløb som for eksempel opfattelsen af sanseindtryk, forarbejdning, problemløsning, fantaseren. Det handler med andre ord om indlæring og tænkning eller erhvervelse og anvendelse af viden og erfaringer.

KOMPETENCE
Kompetence er, når egne kvalifikationer omsættes til handling eller praksis. Det kan for eksempel være handlekompetence, forandringskompetence eller socialkompetence.
 
  • Kvalifikationsrelaterede begreber: Snævert, formelt, viden, ”har papir på det”.
  • Kompetencerelaterede begreber: Bredt, udføre, personligt bringe erfaringer og kvalifikationer i spil, relationelle sammenhænge, potentiale, løse opgaver på flere måder, at være kompetent, situationsspecifik.
Undervisningsministeriet peger på, at kompetence kan forstås som kapacitet til at udnytte de lærte kvalifikationer. Kompetence sætter dermed mennesket i stand til at udfolde sig, optræde og succesrigt træffe vigtige afgørelser.
 
Med kompetence forstås et individs potentielle handlingsformåen i relation til en bestemt opgave, situation eller kontekst”. - (Ellström, 1997)

 
KOMPLEMENTARITET
Begrebet komplementaritet betyder: Noget der er gensidigt forskelligt og samtidig kan hjælpe begge parter til en dybere forståelse, end de hver især kan komme til. Det komplementære i relationen gør samtalen mellem pædagogen og den unge nødvendig. Når parterne ser sagen ud fra begges position, udvikles forståelsen og muligheden for læring. I den komplementære relation udvikles en tolerance for vores forskelligheder, som ikke blot gør vores liv rigere, men som også betyder, at vi netop kan lære af hinanden, fordi vi er forskellige. 
 

MENINGSTILSKRIVELSE
Meningstilskrivelse er den mening, man tilskriver den aktuelle situation. Meningstilskrivelse er for eksempel central i relation til læring, da det ofte vil være den mening, man tilskriver situationen, der vil afgøre, om man træder ind i læringsrummet eller ej. ( Læs evt. Peter Jarvis 1992)
 
NÆRMESTE UDVIKLINGSZONE
Lev Semyonovich Vygotsky (1896-1934), russisk psykolog. Vygotsky har formuleret begrebet nærmeste udviklingszone, hvilket har inspireret pædagoger og lærere til at reflektere over forholdet mellem læring og udvikling. Nærmeste udviklingszone er karakteriseret ved, at barnet her med voksenstøtte (eller støtte fra en mere kompetent kammerat) kan udføre praktiske og mentale handlinger, som de ikke er i stand til at udføre alene, hvorigennem det bidrager til sin egen læring. Med denne tilgang hævdede Vygotsky, at læring er forløber for udviklingen, at den så at sige trækker udviklingen efter sig og med sig. Men begrebet nærmeste udviklingszone har ikke kun relation til pædagogens og lærerens rolle men også til barnets leg, idet Vygotsky mente, at børn i leg faktisk konstruerer nærmeste udviklings zone, da de i leg kan udføre handlinger i fantasien, der ligger ud over deres aktuelle udviklingstrin.
 
Espergærde Fritidscenter | Telefon 49 28 24 26