HVAD ER PERSONLIG KOMPETENCE?

Her kan du læse om hvad Personlig Kompetence er og hvordan vi arbejder med Personlig Kompetence i Espergærde Fritidscenter.


Citat:
”Hvis målet om at 95% af unge skal lykkes med en ungdomsuddannelse bliver Personlig Kompetence vigtig for at skabe det hele menneske. Ikke alle unge har forudsætningerne, og bøger gør det ikke alene. Virksomhedsledere hungre efter unge der tager initiativ og kan samarbejde. Personlig Kompetence skaber den unges identitet der er så vigtig for selvværd og selvtillid og dermed øget chance for succes.”

Tommy H. Widriksen - Leder, Espergærde Fritidscenter

 

Personlig Kompetence

 
I Espergærde Fritidscenter arbejder vi målrettet på at udvikle vores medlemmers Personlige Kompetence. Den Personlige Kompetence er et samlingsbegreb, som er sammensat af en række forskellige elementer, som alle er forankrede i den pædagogiske videnskab.

Vores definition af den Personlige Kompetence lyder:
 
”Erfaringer, viden og færdigheder der gør individet i stand til at navigere klogt og konstruktivt i sociale fællesskaber”

Med denne definition tager vi udgangspunkt i medlemmets normer, værdier, selvforståelse og ubevidste handlemønstre – altså medlemmets habitus (Pierre Bourdieu), som vi målrettet udvikler og bygger videre på.

Vi har valgt, at vores daglige interventioner tager afsæt i klassiske pædagogiske dyder nemlig, uddannelse og opdragelse. Når vi vælger at benytte to så brede begreber kræver den rette forståelse, en nærmere definition:
Personlig Kompetence
Fokus på Personlig Kompetence i EFC
Uddannelse: I EFC har vi ikke fokus på den boglige uddannelse, men i vores arbejde med udviklingen af den Personlige Kompetence, et stort fokus på social(ud)dannelse. Et markant fokus er samværsformer, empati og evnen til at indgå konstruktivt i samarbejdsrelationer. Måden vi er sammen på er med til at definere os som mennesker, og kan ofte være afgørende for om vi er attraktive aktører, både i forpligtende og uforpligtende fællesskaber. Vores evne til at indgå konstruktivt i samarbejdsrelationer, vil forfølge os resten af livet og støtte eller bremse os, alt efter hvor veludviklet denne evne er.
 
Opdragelse: Det er vigtigt at pointere, at den grundlæggende opdragelse og dannelse først og fremmest skal udfolde sig i hjemmet. Som et led i udviklingen af den Personlige Kompetence anser vi det at opdrage, forme og udvikle medlemmerne sådan, at de kan fungere tilfredsstillende i gruppesammenhænge, som en del af vores opgave. Pædagogernes rolle i arbejdet med udviklingen af den Personlige Kompetence er at støtte op om værdier og viden, der kan udvikle færdigheder, som medlemmet kan tage med sig i deres ungdomsliv og senere voksenliv. Dette som vigtige erfaringer, der forhåbentligt kan være medvirkende til at berige den enkeltes deltagelse i sociale fælleskaber og samarbejdssituationer.  

 
I Fritidsklubben
Ved at være klubmedlem i Espergærde Fritidscenter er man en del af et fritidstilbud, der på den ene side fremstår som et trygt og attraktivt aktivitetstilbud med mulighed for samvær med kammerater og voksne, og på den anden side en kontrolleret udviklingsramme, som har en klar pædagogisk målsætning.

Den konkrete målsætning og begrundelserne for vores valg af aktiviteter kan der læses mere om i vores afsnit om aktiviteter. I det følgende vil vi præcisere, hvilke erfaringer vi ønsker at vores medlemmer tager med sig som en del af deres Personlige Kompetence?

 
Fokus på Personlig Kompetence i EFC
Fokus på Personlig Kompetence i EFC
Pædagogisk Målsætning
Den pædagogiske målsætning i EFC er som bekendt at udvikle medlemmernes Personlige Kompetence. Vi vil gerne berige medlemmerne med grundlæggende viden, der øger bevidstheden om, hvordan man kan; agere inkluderende, hvilken betydning det har at være en del af et anerkendende fællesskab og betydningen af hvilke historier, der bliver fortalt om én og andre i kammeratskabsgruppen? Altså fokus på samværsformer og opbygning af anvendelige erfaringer omkring kommunikation, integration, kropssprog mm.

I vores arbejde med samarbejdsrelationer vil vi gerne styrke medlemmernes forudsætninger for konstruktivt at kunne indgå i et samarbejde. Herunder erfaringer og viden om; Hvordan håndterer og værdsætter jeg forskellighed? Hvornår er vi gode sammen? Hvordan lykkedes vi med opgaven? Hvordan løfter vi dem, som måske har det svært? Hvordan udnytter man de forskellige kompetencer i gruppen eller teamet? Hvordan reagerer jeg, når ”det” er svært eller går godt?

I processen med at give medlemmerne anvendelige og gode erfaringer, er vores mål samtidigt at skabe en ramme, hvor vores medlemmer trygt kan eksperimentere, og blive støttet i udviklingen af færdigheder som; Hvordan kan jeg kommunikere, så jeg bliver forstået og ikke misforstået, at være en god lytter, at kunne sige til og fra i forskellige situationer?

 
Kompetencerne
I arbejdet med udviklingen af medlemmernes Personlige Kompetence er der altså fokus på række færdigheder, som er sammensat og kombineret med netop dette til formål. Sammenfattende kan følgende tre kompetencefelter være retningsvisende for den samlede forståelse af Personlig Kompetence:
 
Handlekompetence, som kendetegnes ved begreber som; selvstændighed, selvtillid udviklings- og omstillingsparathed, ansvarlighed.

Socialkompetence, som kendetegnes ved begreber som; selvstændighed, relations skabelse, empati, dannelse, fællesskab, nysgerrighed, selvtillid og selvindsigt.

Samarbejdskompetence, som kendetegnes ved begreber som; samarbejdsevner, læring, gruppedynamik og kulturel forståelse.  

 
Fokus på Personlig Kompetence i EFC
Fokus på Personlig Kompetence i EFC
De Teoretiske Grundpiller
Den teoretiske og daglige intervention tager sit afsæt i et værdisæt, som er forankret i fem teoretiske grundpiller:
 
Relationspædagogik – tager afsæt i en forståelse af, at det er via den gode relation, at vi kender til medlemmernes udvikling og behov. Det er via den gode relation, vi får adgang til at arbejde med medlemmerne og deres aktuelle behov.

Narrativ praksis – tager afsæt i en forståelse, og opmærksomhed på det vigtige i de historier vi bringer i spil om os selv, hinanden og fællesskabet. Vi er bl.a. opmærksomme på de dominerende historier, samt de unikke hændelser og deres betydning for den kontekst medlemmerne indgår i.

Anerkendende pædagogik – tager afsæt i fire centrale dimensioner, som er: forståelse, indlevelse, åbenhed og bekræftelse.

Demokrati og medbestemmelse
– tager afsæt i en målsætning om at uddanne og opdrage medlemmerne i retning af et demokratisk livssyn, som en del af den Personlige Kompetence.

Inklusion – med udgangspunkt i vores pædagogiske dyder har vi fokus på såvel vores miljø som at uddanne og opdrage individet og gruppen til i fællesskab at møde forskellighed. Det betyder, at gruppe og individ skal give plads til udvikling via viden, forståelse og indsigt. 

 
Espergærde Fritidscenter | Telefon 49 28 24 26